معرفی کتب مربوط به گفتگوی ادیان

 1. ارزیابی صلح و گفتگوی میان ادیان: روش‌ها و چهارچوب‌ها
 2. راهنمای جورج تاون درباره پژوهش‌های میان‌دینی
 3. کتاب همراه وایلی بلک وِل درباره‌ی گفتگوی ادیان
 4. سخن‌گفتن در باب گفتگو: یازده چشم‌انداز از تاریخ مدرنِ جنبش گفتگوی میان ادیان
 5. یهودیت، اسلام، مسیحیت
 6. امکان‌پذیری گفتگوی ادیان
 7. مواجهه‌ی یهودی با هندوئیسم (عقل، معنویت، هویت)
 8. ایمانِ دیگران
 9. آینده‌ی گفتگوی ادیان
 10. اقدام گفتگوی ادیان اسلامی: هیچ ترسی بر آنها نخواهد بود
 11. یک زمین با ادیان بسیار: گفتگوی چند دینی و مسئولیت جهانی
 12. گذشته، حال و آینده الهیات گفتگوی ادیان»
 13. مشکلات گفتگوی ادیان
 14. مناقشات در گفتگوی ادیان و الهیات ادیان
 15. گفتگوی ادیان: منظرهای جهانی
 16. دانش بین الادیانی: گفتگو، معنویت و انگاره‎ی مسیحی
 17. مطالعات بین الادیانی: پیام هایی از رشته‎ای نوظهور
 18. ایمان همسایه‌ی من: داستان های از مواجهه‌، رشد و دگرگونی بین ادیانی
 19. صلیب و هلال: گفتگوی ادیان میان مسیحیت و اسلام
 20. زنان و گفتگوی ادیان
 21. درک روابط ادیان