• گفتگو و همزیستی مسالمت آمیز پیروان ادیان و مذاهب در کنار یکدیگر
  • تقویت تعامل علمی بین دانشمندان ادیان و مذاهب گوناگون
  • تقویت تعامل علمی میان مؤسسات دینی ایران و سایر کشورهای جهان
  • همفکری ادیان و مذاهب در چالش های اجتماعی دوره معاصر
  • تاکید بر نقش خانواده به عنوان نهادی مقدس از منظر ادیان و مذاهب