اعلام مقالات برگزیده و برنامه سخنرانی ها
1402-10-22
تاریخ شروع همایش
1402-10-27
تاریخ پایان همایش
1402-10-28