سخنرانی خانم دکتر عارفه گودرزوند در روز دوم همایش
15 بهمن 1402
سخنرانی خانم دکتر عارفه گودرزوند در روز دوم همایش

در ادامه فایل تصویری و چکیده سخنرانی خانم دکتر عارفه گودرزوند (استادیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت) با عنوان «سینما و گفتگوی ادیان» در همایش بین المللی امام رضا (ع) و گفتگوی ادیان تقدیم علاقه‌مندان می شود.

 

مشاهده فیلم سخنرانی

 

رویکرد اولیه پیروان ادیان نسبت به هم عدم درک متقابل، داوری براساس ذهنیات خویشتن و عدم رواداری بوده است. اگر کسی نتواند از الزامات فرهنگی و دینیِ خود فراتر رود، امکان فهم دیگریِ دینی ناممکن خواهد بود. گاه پیروان ادیان براساس دانش محدودی که نسبت به دیگر سنت‎های دینی دارند، دست به داوری می‌زنند و بر تنش میان خود می‎افزایند. گاه این تنش‎ها درون دینی و گاه برون دینی است. پژوهش حاضر بر آن است که مفاهیمی چون «دیگری دینی» و «رواداری دینی» را در سینما با مطالعه موردی برخی فیلم‌ها با رویکرد مواجهه میان ادیان، مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. قطعا دیدن فیلم به عنوان بخشی از واقعیت ساختار جامعه، ساختار فهم ما از نژاد، دین، جنسیت، ملیت و قومیت است. فیلم هایی که روابط بین الادیانی قوی ای را به تصویر می کشند، نگرش مخاطبان را به پیروان ادیان تغییر داده و روابط آن ها را با دیگری دینی تنظیم می کنند. مقایسه این فیلم ها به ما اجازه را می دهد که درک کنیم ارتباط بین الادیانی صرفا تشکیل جلسات میان نهاد های دینی و بحث و گفتگو حول و حوش مفهومی چون «دیالوگِ تنها» نیست بلکه روشن کردن حقیقت، گسترش مفاهیم اخلاقی و انسانی، پذیرش هویت های دینی پیروان ادیان، احترام متقابل و ایجاد فضایی صلح آمیز و عاری از خشونت بوده است. تاریخ نشان داده است مواجهه و واکنش میان الاهیات و فیلم همچون مواجهه و واکنش میان سنت‎های دینی بوده است و فیلم‌ها از طریق ژانرهای متفاوت، مواجهۀ میان دو فرد از سنت‎های دینی متفاوت را به تصویر کشیده شده است. پژوهش حاضر با نقد و بررسی فیلم-هایی همچون لاورنس عربستان(1962)، فیلم برگزیده (1981)، خاکسترهای آنجلا (1999)، مهمانی بابِت 1987 و ... با تحلیلی الاهیاتی به تببین جایگاه دیگری‌دینی در ادیان و نقش آن در گفتگوی ادیان و گسترش رواداری دینی می پردازد.