سخنرانی آقای دکتر سعیدرضا عاملی در روز اول همایش
15 بهمن 1402
سخنرانی آقای دکتر سعیدرضا عاملی در روز اول همایش

در ادامه فایل تصویری و چکیده سخنرانی آقای دکتر سعیدرضا عاملی (استاد گروه علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه تهران) با عنوان «حقیقت گفتگو و گفتگوی حقیقی در نگاه تمدنی امام رضا علیه السلام: راست‌گویی، درست‌گویی، احترام به دیگری و پرهیز از خشونت زبانی» در همایش بین المللی امام رضا (ع) و گفتگوی ادیان تقدیم علاقه‌مندان می شود.

 

مشاهده فیلم سخنرانی

 

حقیقت گفتگو و گفتگوی حقیقی در هم تنیده‌اند. گفتگوی حقیقی دارای مؤلفه‌های مختلفی از سنخ معرفتی، کنشی و عاطفی است. در گفتگوی حقیقی لازم است به اصولی پایبند بود و از اموری پرهیز کرد. برخی از مهم‌ترین اصول عبارت‌اند از اصل توجه به دیگری، اصل گفتگوی پرسش‌محور، اصل انصاف و ایجاد فضای منصفانه، اصل اهمیت دادن و احترام به دیگری، اصل پرهیز از زبان تحقیر، و اصل اصیل بودن گفتگو. این اصول به صورت منفرد و جمعی دربرگیرنده شبکه‌ای از امور دیگر هستند. دیدن و شنیدن دیگری، شناخت حالات عاطفی دیگری، خود را در آئینه دیگری یافتن، پرهیز از آشفتگی معرفتی، منجر شدن گفتگو به سلامت و تعالی اجتماعی، پرهیز از ارتباط استعماری، پرهیز از خشونت زبانی و هیجان رفتاری، عدم برتری‌طلبی، و پرهیز از نابود کردن زیرساخت گفتگو از طریق اموری مثل نسبی تلقی کردن حقیقت برخی از این موارد هستند. در مقام گفتگو، باید توجه کرد که گفتگوی حقیقی امری ابزاری یا نمادین نیست. در فضای گفتگوی بین‌دینی و با نظر به سیره امام رضا علیه‌السلام، اصول پیش‌گفته معنا می‌یابند. در یک گفتگوی بین‌دینی، تمایز نهادن میان اقلیت و اکثریت، نفی حقوقی دیگران، و یکسان‌سازی مردم در باورهای دینی از مهم‌ترین اموری است که باید از آنها پرهیز شود.